مشاوره مالیات اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل بصورت تضمینی

مشاوره مالیات اشخاص حقیقی و صتحبان مشاغل

مشاوره مالیاتی چه اشخاصی مشمول مالیات می شوند؟

شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یابه عناوین دیگر غیر از موارد ( درآمد اجاره املاک و درآمد حقوق) درآمد کسب می نمایند پس از کسر معافیت ها مقرر (برای اشخاص حقیقی که در قانون مالیات های مستقیم آمده )مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می گرددند.

کدام درآمدهای از مشاغل مشمول مالیات بر درآمد می شوند؟

به موجب قانون درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی عبارتند از: کل فروش کالا و خدمات در هر صنفی به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات های دیگری نمی گردد، پس از کسر هزینه ها و استهلاکات را شامل می شود.

مشاوره گروه بندی مشاغل اشخاص حقیقی 

بر اساس قانون، صاحبان مشاغل موضوع این قانون مکلف اند اسناد و مدارک لازم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و هزینه های خود رابطور کافی نگهداری نمایند.

شاخص‌ها و معیارهای گروه بندی مشاغل براساس ملاک‌هایی از قبیل نوع و حجم فعالیت متفاوت است و به ترتیب در گرو‌ه‌های اول، دوم و سوم قرار می گیرند:

مشاوره مالیات صاحبان مشاغل گروه اول 

صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری و ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل،که در قانون تجارت آمده (همانند اشخاص حقوقی) هستند.شامل مودیانی می‌ شود:

الف: که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد..

ب: اشخاص زیر فارغ از حجم فعالیت ، بر مبنای نوع فعالیت جزء گروه اول محسوب می شوند:

 1. دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).
 2. صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط.
 3. صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر .
 4. صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی.
 5. صاحبان مشاغل صرافی.
 6. فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط.
 7. صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.
 8. صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باری
 9. سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی( فروش و خدمات) در اظهارنامه ابرازی سال قبل آنها بیشاز ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد، گروه آنها تغییر نموده و به گروه بالاتر می آیند.
حتما بخوانيد:  چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟

مشاوره مالیات صاحبان مشاغل گروه دوم

شامل سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروشو خدمات) یا آخرین درآمد قطعی شده سال قبل آنها بیش از ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مساوی یا کمتر از ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پنجاه پنج میلیارد ریال باشد، در این گروه قرار می گیرند.

مشاوره مالیات صاحبان مشاغل گروه سوم

شامل اشخاصی است که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرندشامل:

 • درآمد آنها زیر ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هجده میلیارد ریال در سال می باشد.
 • سال اول تاسیس اشخاص حقیقی.

 ماده ۱۰۰ قانون چیست؟

گروه سوم مشاغل طبق بند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، می توانند با استفاده از این ماده مالیات مقطوع برای عملکرد سال خود محاسبه و پرداخت نمایند. .سازمان امورمالیاتی کشور برای بعضی مشاغل که فروش و خدمات آن ها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون می‌باشد، انجام بعضی تکالیف مانند نگه داری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و ارائه اظهار نامه مالیاتی را معاف نموده است و مالیات این مودیان را به صورت مقطوع مشخص نشخیص و وصول می نماید.

مشاغل تا چه زمانی می توانند تشکیل پرونده مالیاتی بدهند؟

صاحبان مشاغل مکلف اند، حداکثر ظرف ۴ ماه از شروع فعالیت خود بصورت نزدیکترین اداره امور مالیاتی به محل کسب اعلام نموده و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند.

درصورتیکه در این مدت پرونده مالیاتی خود را تشکیل نداده و تکالیف خود را انجام ندهند، کلیه معافیتها و بخشودگی آنها حذف و مشمول جرایم غیر قابل بخششی می گردند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات اشخاص مشاغل

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و کدپستی محل
 • تصویر اسناد مالکیت، صلح سرقفلی، اجارنامه.
 • تصویر مبایعه نامه یا قولنامه
 • تصویر پروانه کسب یا تولید
 • تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العمل کاری در مورد بازرگانان و حق العمل کاران.
حتما بخوانيد:  مالیات بر صادرات و واردات

مشاوره مالیات مشاغل به صورت علی الرس

 1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، تسلیم ‌نشده باشد.
 2. در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ‌مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب خودداری ‌نماید.
 3. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه ‌درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌مربوط مورد قبول واقع نشود.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل چه موقع است؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این مالیات از همه گروه های  اول و دوم و سوم مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه، طبق نمونه بارگذاری شده در سایت www.tax.gov.ir تهیه و تا آخر خرداد سال بعد به سازمان امورمالیاتی ارسال نمایندو طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها ی مستقیم پرداخت نمایند.

نکته۱: در مورد گارگاه ها و واحد های تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر می باشد، فرد مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

نکته ۲: اشخاصی که درای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل آنها تلقی می گردد.

مشاوره مالیاتی در خصوص معافیت های مشاغل

در صورتی که اشخاص مشمول این مالیات اظهارنامه عملکرد خودرا طبق مقررات این فصل در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. مبلف معافیت در قانون بودجه هر سال تعیین گریده از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم اعمال می گردد.

نکته۱: لازم به ذکر است در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهریشرکا حداکثر از دو معافیت می توانند استفاده نمایند، که مبلغ معافیت بطور مساری و قهریشرکا حداکثر از دو معافیت می توانند استفاده نمایند، که مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده بر اساس سهم هر شریو باقیمانده بر اساس سهم هر شریک بطور جداگانه مشمول مالیات خواهند شد.

حتما بخوانيد:  انواع جرائم مالیاتی کدامند

نکته۲: شرکایی که رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت مالیاتی حکم یک شریک تلقی می گردند.

نکته۳: در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی بعنوان قک بطور جداگانه مشمول مالیات خواهند شد.

نکته۲: شرکایی که رابطه زوجیت ئارند از لحاظ استفاده از معافیت مالیاتی حکم یک شریک تلقی می گردند.

نکته۳: در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی بعنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی استفده می نمایند.

 جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیما
سال  تا مبلغ (ریال) نسبت به مازاد (ریال) نرخ مالیات مبنا (ریال) مالیات (ریال) انباشته (ریال)
۱۳۹۴ و قبل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۵ _ _ _
سال  تا مبلغ (ریال) نسبت به مازاد (ریال) نرخ مالیات مبنا (ریال) مالیات (ریال) انباشته (ریال)
۱۳۹۵ به بعد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵ _ _ _

قانون‌گذار، برای برقراری و استقرار عدالت و انصاف میان مؤدیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده، و آنهایی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند تقاوت قائل است. (ارائه اظهارنامه، نگهداری و ارائه دفاتر و اسناد حسابداری) جریمه تخلف درقبال اشخاص ثالث است. که شامل موارد زیر است:

 • عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی معادل ۳۰% مالیات متلقه جریمه غیر قابل بخشش.
 • در صورتی که شخص پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت مالیات خواهند بود.
 • همچنین، نسبت به اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند؛ در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

One thought on “مشاوره مالیات اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل بصورت تضمینی

 1. Pingback: چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟ – وکیل و مشاور مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *