وکالت مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

مطالبی که در این نوشته بررسی می کنیم:


وراث به چند طبقه دسته بندی می شوند؟

نرخ مالیات بر ارث انواع ماترک چقدر می باشد؟

معافیت های مالیات بر ارث کدامند؟

مالیات ارث متوفی در خارج از کشور؟

مشمولین مالیات بر ارث:

قابل ذکر است که تا فوت شخص محقق نشود فرایند ارث اتفاق نمی افتد.

پایه مالیات بر ارث، بر ماترک متوفی است. مالیات ارث، نوعی مالیات بر ثروت و دارایی است که جزء مالیات های مستقیم به حساب می آید.

انواع ماترک متوفی:

ماترک متوفی می تواند بصورت ماترک مثبت یا منفی باشد.

 • ماترک مثبت: دارائی ها و امول متوفی است.
 • ماترک منفی: دیون و بدهی های متوفی است.

نکته: دیون با فوت متوفی حال می شود.

نکته: وراث جهت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند بصورت جمعی یا فردی اظهارنامه ارائه نمایند و فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث فقط ۱ سال شمسی می باشد.

وراث متوفی می توانند حداکثر تا مدت۱ سال بعد از فوت شخص متوفی، به اداره امور مالیات نزدیک به محل سکونت متوفی مراجعه نموده و با تحویل مدارک مورد نیاز اقدام به تهیه گزارش صورت اموال و بدهی های فرد متوفی نمایند.

لازم به توضیح است که قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۵ تغییرات عمده ای داشته، که درزمینه ارث، تغییرات بسیار مشهود تر می باشد، بطوری که قانون مالیات بر ارث به دو دوره قبل از ۱۳۹۵ و بعد از ۱۳۹۵ تقسیم می شود.

که گروه مالیاتی مالبات بار با داشتن افرادی متخصص و آگاه در این زمینه میتوانند شمار ا راهنمایی یا وکالت مالیات ارث شما را بر عهده بگیرند.

ارکان مالیات بر ارث شامل:

 • وراٍث (اشخاص)
 • ماترک (اموال منقول و غیر منقول و بدهی ها)

وراث یا اشخاص از نظر قانون مالیات بر ارث به چند دسته تقسیم می شوند؟

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

 1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و فرزند اولاد.
 2. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
 3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها.

میزان نرخ مالیات اموال ارث چقدر است؟

ماترک متوفی شامل تمام دارائی هایی که از او به جا مانده می شود، که میزان ضریب مالیاتی ارث آنها طبق جدول زیر می باشد:

ضریب مالیات بر ارث بعد از سال ۱۳۹۵
ردیف شرح اموال و دارائی های مشمول مالیات ارث میزان درصد توضیحات
۱ سپرده های بانکی ۳% بانکها و مجاز
اوراق مشارکت
سایر اوراق بهادار
سود سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاردار
۲ سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام ۱.۵ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکررق.م.م.
۳ امتیازات/ سایر حقوق مالی ۱۰% قیمت روز معامله
۴ وسایط نقلیه ( زمین- هوایی- دریایی) ۲% قیمت روز
۵ املاک ۱.۵ برابر ماده۵۹ ق.م.م.
۶ سرقفلی ۱.۵ برابر ماده۵۹ ق.م.م.
۷ اثاث البیت ۰ معاف از مالیات

اموال معاف از مالیات ارث کدامند؟

اموال زیر از مالیات بر ارث معاف می باشد

 • وجوه بازنشستگی، وظیفه، پس انداز خدمت، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
 • اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در (ماده ۲ ق.م.م.) مورد وقف یا نذر یا حبس به تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی.
 • اموال ماترک که طبق قانون مالکیت آنها در اختیار دولت (ماده۲ ق.م.م.) قرار گیرد.
 • وراث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدا.

چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

انحصار وراثت بدین معناست که وارثان شخص فوت شده برای مشخص شدن میزان سهم شان از ارث به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی مراجعه نمایند و درخواست تقاضای انحصار وراثت نمایند.

مدراکی که لازم است همراه تقاضای تصدیق انحصار وراثت به شورای حل اختلاف داده شود شامل:

 • شناسنامه و گواهی فوت، که بعد از فوت توسط اداره ثبت احوال شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می شود.
 • فرم استشهادیه، فرم مخصوصی که توسط شورای حل اختلاف در اختیار متقاضی قرار می گیرد، که در آن اسامی همه وراث نوشته و توسط دو نفر از کسانیکه وراث و متوفی را می شناسند گواهی می شود.
 • کپی برابر اصل شناسنامه وراث، که این کپی و اصل را به شورای حل اختلاف ارائه می نمایند.
 • دادخواست انحصار وراثت، متقاضی انحصار وراثت باید دادخواستی مبنی بر صدور گواهی انحصار را به همراه همه مدارک یاد شده به شورای حل اختلاف، آخرین اقامتگاه متوفی ارائه نمایند.
 • کپی عقد نامه دائمی همسر متوفی، درصورتی که متوفی دارای همسر دائمی باشد عقد نامه و کپی آن نیز به دادگاه ارائه می شود.
 • شورای حل اختلاف پس از مطالعه مدارک مربوطه، دادخواست متقاضی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می نماید و بعد از گذشت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید، گواهی تصدیق انحصار وراثت صادر می شود.

مالیات ارث متوفی در خارج از کشور:

مأموران کنسولگری ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها. به اداره امور مالیاتی تهران شعبه شمیرانات مراجعه نمایند.

مالیات نذر اموال چگومه است؟

 • اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود: با نرخ جدول مذکور دراین متن، ودر صورتی که اموال به غیر وراث منتقل شود مشمول مالیات درآمد اتفاقی خواهد بود .
 • در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، اظهارنامه ارائه می نمایند.

اظهارنامه مالیات بر ارث:

وراث منفردا یا مجتما یا بصورت وکالتی تا ظرف مدت ۱ سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای را روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی ارائه می گرددکه حاوی اطلاعات کلیه اقلام ماترک یا تعیین بهای روز فوت می باشد و در آن مطالبات و بدهی های متوفی راا ثبت نموده و به سازمان ارائه می نمایند و رسید دریافت می دارند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات ارث؟

 • تکمیل و تسلیم اظهارنامه.
 • تصویر گواهی فوت از اداره ثبت احوال.
 • تصوی شناسنامه متوفی و کلیه وراث.
 • تصوی کارت ملی وراث.
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
 • تصویر اسناد اجاره در خصوص املاک.
 • رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
 • در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

مهلت پرداخت مالیات بر ارث؟

مشمولین مالیات بر ارث ملکفند مالیات متعلقه را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه ارث به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت نمایند.

برای تشکیل پرونده مالیات بر ارث به کدام اداره مالیات مراجعه نماییم؟

برای تشکیل پرونده مالیات ارث به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن می باشد، و در صورتیکه متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه در تهران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *