مشاوره مالیاتی پزشکان چگونه است؟

مشاوره مالیات پزشکان در مالیات یار

مالیات پزشکان یکی از مباحثی است که امروزه جنجال زیادی به پا کرده است، عدم استفاده برخی پزشکان از دستگاه pos یا کارتخوان و فرار مالیاتی آنها  موجب گردیده تا دیدگاه مردم نسبت به جامعه پزشکی مخدوش گردد.

مشاوره پزشکان مشمول پرداخت مالیات

لازم به ذکر است که طبق ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم، همه پزشکانی که شماره نظام پزشکی دارند مشمول نظام مالیاتی می باشند.  که البته تا قبل از سال ۱۳۹۸ مالیات پزشکان به یک سبک دیگری محاسبه شده و از این سال به بعد مالیات پزشکان تغییرات عمده ای داشته.

مشاوره به پزشکان مشمول مالیات بدین صورت می باشدکه: تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود ، طبق ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات می باشند و لا زم است از پایانه فروشگاهی استفاده نمایند.

مشاوره تشکیل پرونده مالیاتی پزشکان

طبق آیین نامه تبصره ۳ ماده۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، “صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام برای هر واحد شغلی و هر محل، بصورت جداگانه اظهارنامه ارئه نمایند. همچنین صاحبان مشاغل دارای یک مجوز فعالبت در اماکن مختلف فقط یک ثبت نام و اظهارنامه ارائه می دهند. که جهت تشکیل پرونده مالیاتی افراد و مشاغل بخصوص مالیات پزشکان، طبق آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ سازمان امور مالیاتی افراد به گروهای زیر تقسیم می شوند، که البته در مشاغل صرفا خدماتی بر عکس مشاغل دیگر  نصف این بخشنامه محاسبه می گردد:

 1. گرو اول:
 • کسانیکه بر اساس نوع فعالیت، صاحبان کلینک ها و زایشگاهها و کلینک های تخصصی.
 • کسانیکه میزان مجموع درآمد سال قبل آنها تا مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.
 1. گرروه دوم:
 • کسانیکه مجموع در آمد سال قبل آنها از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.
 1. گروه سوم:
 • کسانیکه در گروه های بالا قرار نمی گیرند در این گروه می باشد.

انواع درآمد های پزشکان مشمول پرداخت مالیات

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف اند ۱۰% ده درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان، که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به عنوان علی الحساب مالیات کسر نموده و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

جهت مشاوره مالیات پزشکان لازم به ذکر است که تفاوت زیادی قبل و بعد از سال ۱۳۹۸ می باشد:

قبل از سال ۱۳۹۸ مالیات پزشکان: شامل مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل به قرار زیر می شد:

 1. مالیات بر درآمد حقوق
 2. مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر عملکرد. ( درآمد مطب- حق الزحمه خدمات پزشکی- حق مشارکت)
 • ولی بعد از سال ۱۳۹۸: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مالیات پزشکان شامل ۳ نوع مالیات می شود:
 1. مالیات بر درآمد حقوق.
 2. مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر عملکرد. (درآمد مطب- حق الزحمه خدمات پزشکی- حق مشارکت)
 3. مالیات تکلیفی پزشکان. بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به بعد.
حتما بخوانيد:  مشاوره چگونگی تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

مالیات بر درآمد حقوق پزشکان چگونه است؟

مالیات بر درآمد حقوق برای پزشکانی می باشد، که با مراکز درمانی رابطه استخدامی داشته، و به عبارتی کارمند آنجا محسوب می گردند.

مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی یا مالیات بر عملکرد چگونه است؟

(درآمد مطب- حق الزحمه خدمات پزشکی- حق مشارکت)

منظور از مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی ، مالیاتی است، که به  درآمد پزشکان  سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می نمایند.پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروسازی که داروخانه تاسیس نموده،  و از این طریق درآمدی کسب می نماید،  لازم است، مالیات آن را به دولت بپردازد. که این مالیات را، مالیات بر درآمد مشاعل پزشکان گویند.

و دریافت این مالیات  طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می گردد. که می بایست طبق اظهارنامه ابرازی به سازمان امور مالیاتی اعلام و واریز گردد.

مالیات تکلیفی پزشکان چگونه است؟

منظور از مالیات تکلیفی پزشکان مالیات پزشکی است که بصورت قراردادی با مجموعه های درمانی فعالیت دارد و این مبلغ بصورت علی الحساب از قراداد پزشک مربوطه  کسر و در سامانه علی الحساب مالیات پزشکان ثبت می گردد. و در انتهای هر سال پزشک بعد از ارائه مالیات عملکرد خود موارد فوق را از حساب مالیات ابرازی در عملکرد خود کسر می نماید.

نکته۱ : پزشکان قراردادی آن دسته از پزشکانی هستند که با عقد قرارداد برای مدتی و با میزان تعیین شده به خدمت مرکز در می آیند را سامل می شود.

نکته۲: مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال ۱۳۹۸ تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

بر این اساس مراکز درمانی مکلفند مالیات تکلیفی پزشکان طبق موارد زیر از پزشکان کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند:

 • کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور خواهند بود.
 • -مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.
 • -درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.
 • -مراکز درمانی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند
 • .ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
 • -مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال ۱۳۹۸ تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.
 • -کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ پزشکان قابل کسر خواهد بود.
حتما بخوانيد:  مشاوره مالیات تکلیفی مشاغل و شرکت‌ها

نکته : پزشکان متخصص نیز همانند سایر پزشکان ملزم به پرداخت مالیات هستند. میزان مالیات پزشکان متخصص نیز همانند سایر پزشکان محاسبه میگردد.

مشاوره تکالیف مالیاتی پزشکان؟

تکالیف مالیاتی پزشکان بستگی به قرار گرفتن آنها در گروهای مالیاتی متفاوت می باشد،

همه گروه های مالیاتی پزشکان موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد می باشند. و همچنین پزشکانی که در گروه اول مالیاتی قرار می گیرند همانند اشخاص حقیقی موظف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و گزارش فصلی می باشند .

در صورت قرار گرفتن پزشکان در گروه دوم  علاوه بر ارائه اظهارنامه عملکرد موظف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه می باشند.

در صورتیکه پزشکی در گروه سوم مالیاتی قرار گیرد فقط موظف به ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد می باشد، که می تواند از ماده ۱۰۰ نیز استفاده نماید.

نرخ مالیات پزشکان چقدر است؟

بر طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات اشخاص حقیقی تعیین می گردد:

 جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیما
سال تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات -ریال انباشته-ریال
۱۳۹۴ و قبل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۵
سال تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات-ریال انباشته-ریال
۱۳۹۵ به بعد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵

مشاوره معافیت مالیاتی پزشکان

مشاوره معافیت مالیاتی پزشکان:

 • معافیت مالیاتی پزشکان طبق ماده ۱۰۱ که هر ساله در قانون بودجه اعلام می گردد، معافیت دارد و در سال ۱۳۹۹ تا سقف ۳۲۰‌میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

نکته۱ : هزینه‌های مطب، منشی و سایر هزینه‌ّها از درآمد پزشک کسر می‌شود.

نکته۲: طبق ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط تعلق گرفتن معافیت های مالیاتی ارائه اظهارنامه عملکرد می باشد.

 • طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنداز پرداخت مالیات معاف است
 • کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، به شرط انتخاب ناظر از سازمان امور مالیاتی بر درآمد و هزینه آنها ، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

در دی ماه سال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی سامانه مالیات تکلیفی پزشکان را رونمایی کرد.

حتما بخوانيد:  جدول مقایسه حقوق سال 1399 با 1400

مراکز درمانی در این سامانه باید وارد شوند و مالیات تکلیفی مربوط به پزشک ها را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

آیا هزینه های پزشکان مورد قبول سازمان امور مالیاتی است؟

لازم به ذکر است که با به روی کار آمدن فانون صندوق مکانیزه فروش یا همان ارتباط دستگاههای کرت خوان با سازمان امور مالیاتی و موظف نمودن پزشکان به استفاده از این ابزار و با توجه به گروه بندی مشاغل ( گروه اول- دوم- سوم) و با توجه به ارائه اسناد و مدراک طبق قانون به سازمان امور مالیاتی که اینها همه شواهد و قرائن مالیاتی  می باشد، مورد تائید قرار می گیرد.

آیا پزشکان مشمول صورت معاملات فصلی هستند؟

درصورتی که اشخاص در گروه اول مشاغل قرار گرفته باشند، مشمول همه تکالیف مالیاتی منجمله صورت معاملات فصلی نیز می باشند.

آیا پزشکان می بایست فاکتور صادر نمایند یا خیر؟

طبق قانون مالیات های مستقیم فقط پزشکان گروه اول و دوم مالیاتی می بایست فاکتور یا قرارداد صادر نمایند.

نکته۱ : بغیر از پزشکان گروه اول مالیاتی.  بقیه پزشکان ملزم به ارائه صورت معاملات فصلی نیستند .

نکته۲: طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افروده، پزشکان مشمول مالیات اززش افزوده نمی باشند.

مالیات پزشکان چگونه اخذ می‌شود؟

بعضی  از پزشکان اقدام به فرار مالیاتی دارند، که این افراد متخلف که تاکنون در مقابل پرداخت مالیات مقاومت کرده‌اند، پس از الزام قانونی برای نصب کارتخوان به روش‌های عجیب مانند اجاره کارتخوان از دست‌فروشان و مغازه‌داران متوسل شده‌اند.

ریس سازمان امور مالیاتی اعلام نمود: پزشکان باید دستگاه کارتخوان نصب کرده و از آن استفاده نمایند، و  برای محاسبه مالیات پزشکان، همزمان با ارایه اظهارنامه مالیاتی پزشکان، با منابع دیگر اطلاعاتی، درآمدهای دیگر مالیاتی مشمول و مالیات حقه را از آنها مطالبه می‌کنیم و جرائمی‌ که در قانون پیش‌بینی شده حتما برای این افراد اعمال می شود.

مطابق قانون، پزشکان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان شده اند، که با توجه به تراکنش های صورت گرفته از این  دستگاهای pos یا کارتخوان ها  اظهارنامه مالیاتی پزشکان صادر میگردد.

دستگاه کارتخوان برای پزشکان چگونه نصب می شود ؟

با توجه به الزامی شدن نصب دستگاه کارتخوان برای پزشکان ،همه پزشکان هرچه سریع تر باید اقدام به نصب این دستگاه نمایند. که کارتخوان‌هایی که در مطب‌ها نصب خواهد شده اند، با یک کد به حافظه مالیاتی سازمان امور مالیاتی لینک شده وبا این عمل، امکان تقلب و فرار مالیاتی به کلی محدود می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button