چه کسانی معاف از مالیات هستند؟

قانون ماليات

مشاوره اشخاص معاف از مالیات 

گفتنی است که همه اشخاص (حقیقی- شرکتها و موسسات) مشمول مالیات می شوند. مگر اشخاصی که مشمول مالیات نیستند.همانند کشاورزان، وزارت خانه ها و موسسات دولتی.

اشخاصی که مشمول مالیات هستند نیز به چند دسته تقسیم می شوند:

 1. اشخاص مالیات با نرخ صفر یا به اصطلاح معاف از مالیات.
 2. اشخاص مالیات با نرخ ثابت.
 3. اشخاص مشمول مالیات.

چه اشخاصی مشمول معافیت مالیاتی می شوند؟

در عرف جامعه اصطلاح معاف از مالیات با مالیات با نرخ صفر،یکسان در نظر گرفته می شود، در حالیکه صحیح آن مالیات با نرخ صفر است. چراکه این اشخاص یکسری تکالیف و وظایف مالیاتی می بایست انجام دهند تا مشمول این به اصطلاح معافیت مالیاتی قرار گیرند. وگرنه نه تنها معافیت شامل حال آنها نمی گردد بلکه مشمول جرائم سنگین مالیاتی نیز می گردند.

این اشخاص موظف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک، برای درآمدهای خود طبق تکالیف مالیاتی که در مواعد مشخص‌شده، ولی در انتها مالیات آنها هر چقدر شد ضرب در صفر می گردد و عملا این افراد از پرداخت مالیات معاف می شوند، بهتر بگویم مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

حتما بخوانيد:  مشاوره انواع معافیت های مالیاتی

این اشخاص طبق قانون به شرح زیر می باشند:

۱- اشخاص حقوقی شاغل در بخش کشاورزی و دامپروری

که شامل شرکت ها و موسساتی که اشتغال به موارد زیر دارند می شود:

 • کشاورزی
 • دامداری
 • دامپروری
 • پرورش ماهی
 • زنبور عسل
 • طیور
 • زنبور عسل
 • صیادی و ماهیگیری
 • نوغان داری
 • احیا مراتع و جنگل‌ها ، باغات و باغستان‌ها و …

۲- معافیت واحدهای تولیدی معدنی

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی معدنی به شرح زیر می باشد:

 • صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
 • ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی.

نکته مهم:
درآمدهای کتمان شده جزء این معافیت ها نمی باشد. تولید مازاد بر ظرفیت و فروش ضایعات نیز شامل معافیت می شود.
– ۱۰۰% درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی معدنی شرکتها و موسسات در همه مناطق تا ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال معاف از مالیات می باشد.

نکته:
درصورت استقرار در شهرک های صنعتی در همه مناطق ۷ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۳ سال می باشد.

۳- معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات:

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به شرح زیر می باشد:

 • صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
 • ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی.
حتما بخوانيد:  چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟

نکته مهم:
درآمدهای کتمان شده جزء این معافیت ها نمی باشد. تولید مازاد بر ظرفیت و فروش ضایعات نیز شامل معافیت می شود.
– ۱۰۰% درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی معدنی شرکتها و موسسات در همه مناطق تا ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال معاف از مالیات می باشد.

نکته:
در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی در همه مناطق ۷ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۳ سال می باشد.

۴- معافیت مالیاتی درآمدهای خدماتی اشخاص حقوقی بیمارستان ها هتل ها و مراکز گردشگری:

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به شرح زیر می باشد:

 • صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
 • ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی.

نکته مهم:
درآمدهای کتمان شده جزء این معافیت ها نمی باشد. تولید مازاد بر ظرفیت و فروش ضایعات نیز شامل معافیت می شود.
– ۱۰۰% درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی معدنی شرکتها و موسسات در همه مناطق تا ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال.

نکته:
در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی در همه مناطق ۷ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۳ سال می باشد.

۵- معافیت مالیاتی افزایش نیروی کار شاغل:

به ازاء افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره معافیت واحدهای حقوقی تولیدی و خدماتی موضوع شرکتهای تولیدی و بیمارستانها و هتلهای و مراکز اقامتی اضافه می گردد.

حتما بخوانيد:  دادرسی مالیاتی چیست ؟

شرایط لازم برای احراز این معافیت:

 • دارا بودن بیش از ۵۰ نفر نیروی شاغل
 • تایید نیروی کار و افزایش آن توسط وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی.
 • عدم کاهش نیروی کار بعد از افزایش نیرو ( بازنشسته، بازخرید و استعفا کاهش محسوب نمی گردد).

۶- معافیت سرمایه گذاری مجدد و درآمد حمل و نقل

مالیات شرکتهای تولیدی صنعتی، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی بعد از پایان دوره سال های مالیاتی در صورت افزایش سرمایه تا میزان سرمایه گذاری جهت معاف از مالیات در همه مناطق معدل ۵۰% و در مناطق کمتر توسعه یافته معادل ۱۰% می باشد.

همچنین شرکتهای حمل و نقل نیز مشمول این معافیت می شوند.

۷- معافیت درآمدهای تولیدی شرکتهای خارجی:

۱۰۰% درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی با نشان معتبر در صورتی که شرکت ایرانی مشمول مالیات با نرخ صفر باشد.

شرایط احراز می تواند شرکتهای خارجی جهت معافیت:

 • انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی، استفاده از ظرفیت خالی واحد تولیدی، صادرات حداقل ۲۰% از محصولات
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

۸- معافیت مالیاتی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی:

این اشخاص(حقیقی یا حقوقی) درصورتیکه مجوز اخذ نموده به مبلغ ۵۰% از مالیات معاف می گردند.

۹- معافیت دفاتر گردشگری و زیارتی

این اشخاص ( حقیقی – حقوقی) درصورتیکه مجوز اخذ نمایند ۱۰۰% درآمدشان مشمول این معافیت می گردد.

۱۰- معافیت مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی

شرکتهای تولیدی  صنعتی کلیه هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی آنها حداکثر به میزان ۱۰% مالیات ابرازی سال انجام هزینه مزبور پذیرفته می شود.

۱۱- درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

صددرصد ۱۰۰% درآمد صندوق حمایت از بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی و عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجوی و دانش آموزی از مالیات معاف می باشند.

۱۲- آموزشگاههای فنی حرفه ای آزاد دارای مجوز از فنی حرفه ای کشور

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی ابتدایی، راهنمایی،متوسطه، فنی حرفه ای، آموزشگاههای فنی حرفه ای،دانشگاهها  و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته، درآمد موسسات نگهداری از معلولین حرکتی ذهنی دارای مجوز، درآمد باشگاه های دارای مجوز وزارت ورزش با نرخ صفر محاسبه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button